HOBO:

Обучителен семинар за кметове на общини, експерти в общински администрации и общински съветници от Софийска област

Представители на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси ще участват като лектори в организирания на 17.09.2014 г. в Боровец от Асоциацията на българските градове и региони обучителен семинар за кметове на общини, експерти в общински администрации и общински съветници от Софийска област. Семинарът е четвърти по темата конфликт на интереси, организиран от асоциацията в сътрудничество с КПУКИ. На обучението ще се разискват забраните по Глава Втора от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, режимът за подаване на декларации по ЗПУКИ и типичните казуси на конфликт на интереси в сферата на местното самоуправление.

Първи семинар за административни ръководители на съдилища по режима на ЗПУКИ

Първа среща-семинар за административни ръководители на съдилища по режима на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе на 30.06.2014 г. в Националния институт на правосъдието в гр. София. Семинарът бе открит от г-жа Незабравка Стоева, председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет. В семинара взеха участие Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет, членове на ВСС и над 40 административни ръководители на съдилища от Апелативен район – София. В лекцията си г-н Паскал Бояджийски, член на КПУКИ, изтъкна разликите между самоотвода по ЗПУКИ и по общите процесуални закони, законовото определение за конфликт на интереси и типични случаи на сигнали за конфликт на интереси в съдебната власт. Г-н Николай Николов, временен председател на КПУКИ, уточни, че кръгът задължени лица в съдебната система освен магистрати включва и служители на експертни длъжности, заяви, че до момента няма влязъл в сила акт за конфликт на интереси по отношение на магистрат и обясни най-често допусканите случаи и нарушения относно подаване на декларации по реда на ЗПУКИ от задължени лица в съдебната власт, както и начина за недопускането им.

Трети обучителен семинар за министерства по режима на ЗПУКИ

На 27.06.2014 г. в гр. София се проведе обучителен семинар по режима на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, организиран от Министерство на труда и социалната политика. В семинара участваха директори на дирекции, служители в Инспектората, началници на отдели и държавни експерти в министерството. Г-н Николай Николов, временен председател на КПУКИ, представи общото понятие и забраните по Глава Втора от ЗПУКИ и изтъкна необходимостта от самоотвод във всички случаи, в които служител в държавната администрация следва да изпълни служебните си задължения по отношение на негов роднина или търговско дружество, в което има участие. Г-жа Катя Станева, член на КПУКИ, подчерта функциите на декларациите по ЗПУКИ за недопускане на конфликт на интереси и случаите, в които е необходимо да се подава декларация по чл. 12, т. 3. Г-н Паскал Бояджийски, член на КПУКИ, разви основните моменти от процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси и подчерта необходимостта от цялостно окомплектоване на преписките към сигнали, подавани от държавни органи.

Дипломатическата служба и конфликта на интереси

На 04.06.2014 г. се проведе организиран от Министерство на външните работи по инициатива на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси семинар за обучение на служителите от функционалните звена на ведомството. Семинарът бе открит от главния секретар г-н Веселин Вълчев. Съгласно програмата г-н Николай Николов, временен председател на КПУКИ представи законовото определение и хипотезите, които съставляват конфликт на интереси съгласно Глава Втора и Глава Пета от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Г-жа Катя Станева, член на КПУКИ разви основните задължения на лицата заемащи публична длъжност за подаване на декларации по ЗПУКИ и реда за това. Г-н Паскал Бояджийски, член на КПУКИ проследи процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси и административните наказания по закона.

Регионално обучение в Сливен

На поредния регионален семинар от разяснителната кампания на КПУКИ по режима на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, проведен на 30.05.2014 г. в гр. Сливен бяха разисквани процедурни аспекти по прилагането на закона. Семинарът бе организиран по инициатива на КПУКИ от областна управа – Сливен и бе ръководен от областния управител г-н Корнелий Желязков. Г-н Николай Николов – временен председател на КПУКИ подчерта новите моменти в съдебната практика относно характера на облагата и съдържанието на основни понятия в закона. В семинара взеха участие служители в областната и общинската администрации, общински съветници от Сливен и Твърдица, представители на съдебни органи и държавни учреждения от областта.

Последни документи

Важно

Всички органи на законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, които са получили/получават сигнали, касаещи конфликт на интереси, са длъжни незабавно да препращат сигналите на посочения адрес на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Адрес нa Комисията:

 гр. София район "Триадица"

бул. "Витоша" № 18
Тел: 02/8119011
Тел: 02/8119033
Факс: 02/8119030