HOBO:

Обучителен семинар за представители на медии

На 22 октомври 2014 г. в гр. София, хотел „Рила“, зала „Адакта“ (етаж 3) от 14:00 ч. ще се проведе обучителен семинар, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за представители на медии на тема „Конфликт на интереси – понятие, обща характеристика и превенция. Материално-правни разпоредби по ЗПУКИ и процедури за установяване“. Семинарът ще се проведе при следната програма.

Обучителен семинар - област Ямбол

На 24 септември 2014 г. от 10:00 ч. в зала „Проф. Иван Попов“ в сградата на Научно-технически съюзи (ТО на НТС), гр. Ямбол Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съвместно с областния управител на област Ямбол проведе дванадесети регионален обучителен семинар на тема „Конфликтът на интереси – същност и правна характеристика. Установяване, процедурни правила“. Семинарът бе открит от г-н Николай Пенев – областен управител.

Г-н Николай Николов, временен председател на КПУКИ, представи легалната дефиниция на конфликта на интереси и забраните по Глава Втора и Глава Пета от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и обобщи специфичните случаи на конфликт на интереси в държавната администрация. Особен интерес предизвика редът за подаване на декларации по Глава Трета от ЗПУКИ.

Г-н Димитър Мочев, старши юрисконсулт в КПУКИ, обясни процедурните правила за образуване и провеждане на производството за установяване и санкциониране на конфликт на интереси. В обучението взеха участие ръководители и експерти в органи на изпълнителната власт за област Ямбол, както и общински съветници и служители в общините Ямбол, Тунджа и Стралджа.

Обучителен семинар за кметове на общини, експерти в общински администрации и общински съветници от Софийска област

На 17 септември 2014 г. в Боровец членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси представиха доклади в обучителен семинар за конфликта на интереси за кметове на общини, експерти в общински администрации и общински съветници от Софийска област, организиран от Асоциацията на българските градове и региони. Семинарът бе четвърти по темата конфликт на интереси, организиран от асоциацията в сътрудничество с КПУКИ. Г-н Николай Николов, временен председател на КПУКИ, обобщи типичните случаи на конфликт на интереси в сферата на местното самоуправление и представи задълженията на лицата, заемащи публична длъжност, по Глава Втора и Глава Пета от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Г-жа Катя Станева, член на КПУКИ, се спря на основните моменти по Глава Трета от закона във връзка с режима за подаване на декларации, последствия от неподаването им в срок и санкции, производство по обжалване на наказателните постановления. Г-н Паскал Бояджийски, член на КПУКИ, анализира процедурните правила за установяване на конфликт на интереси и за налагане на санкции за нарушение на закона.

Първи семинар за административни ръководители на съдилища по режима на ЗПУКИ

Първа среща-семинар за административни ръководители на съдилища по режима на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе на 30.06.2014 г. в Националния институт на правосъдието в гр. София. Семинарът бе открит от г-жа Незабравка Стоева, председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет. В семинара взеха участие Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет, членове на ВСС и над 40 административни ръководители на съдилища от Апелативен район – София. В лекцията си г-н Паскал Бояджийски, член на КПУКИ, изтъкна разликите между самоотвода по ЗПУКИ и по общите процесуални закони, законовото определение за конфликт на интереси и типични случаи на сигнали за конфликт на интереси в съдебната власт. Г-н Николай Николов, временен председател на КПУКИ, уточни, че кръгът задължени лица в съдебната система освен магистрати включва и служители на експертни длъжности, заяви, че до момента няма влязъл в сила акт за конфликт на интереси по отношение на магистрат и обясни най-често допусканите случаи и нарушения относно подаване на декларации по реда на ЗПУКИ от задължени лица в съдебната власт, както и начина за недопускането им.

Трети обучителен семинар за министерства по режима на ЗПУКИ

На 27.06.2014 г. в гр. София се проведе обучителен семинар по режима на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, организиран от Министерство на труда и социалната политика. В семинара участваха директори на дирекции, служители в Инспектората, началници на отдели и държавни експерти в министерството. Г-н Николай Николов, временен председател на КПУКИ, представи общото понятие и забраните по Глава Втора от ЗПУКИ и изтъкна необходимостта от самоотвод във всички случаи, в които служител в държавната администрация следва да изпълни служебните си задължения по отношение на негов роднина или търговско дружество, в което има участие. Г-жа Катя Станева, член на КПУКИ, подчерта функциите на декларациите по ЗПУКИ за недопускане на конфликт на интереси и случаите, в които е необходимо да се подава декларация по чл. 12, т. 3. Г-н Паскал Бояджийски, член на КПУКИ, разви основните моменти от процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси и подчерта необходимостта от цялостно окомплектоване на преписките към сигнали, подавани от държавни органи.

Важно

Всички органи на законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, които са получили/получават сигнали, касаещи конфликт на интереси, са длъжни незабавно да препращат сигналите на посочения адрес на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Адрес нa Комисията:

 гр. София район "Триадица"

бул. "Витоша" № 18
Тел: 02/8119011
Тел: 02/8119033
Факс: 02/8119030