HOBO:

Предстоящо

На 23.04.2014 г. в гр. Разград по инициатива на КПУКИ съвместно с областния управител на област Разград ще се проведе семинар относно забраните и законовите изисквания по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Предвижда се в обучението да участват ръководители и експерти на държавни териториални структури, председатели на постоянни комисии към общински съвети и секретари и други служители на общини.

Обучение на ръководители на държавни структури и представители на органи на местното самоуправление от област Плевен

На 24.03.2014 г. по инициатива на КПУКИ в областната управа на гр. Плевен се състоя обучение на ръководители и представители на териториални държавни органи и на органи на местното самоуправление от областта по въпросите на конфликта на интереси. Обучението бе ръководено от областния управител на област Плевен г-н Илиян Йончев и включи разясняване задълженията на лицата, заемащи публична длъжност по Глава Втора и Глава Трета от закона, режима на подаване на декларациите по Глава Трета и процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси. Във встъплението си г-н Николай Николов – временен председател на КПУКИ – информира , че от създаването си през 2011 г. до момента със свои решения Комисията се е произнесла по производства за конфликт на интереси по отношение на над 1200 лица, заемащи публична длъжност и че през 2013 г. в Комисията са образувани 8 производства за лица, заемащи публична длъжност от областта. Николов заяви, че работата в сферата на превенцията на конфликта на интереси е толкова важна, колкото и констатирането и санкционирането на злоупотребите с власт. Представянето на забраните по закона бе улеснено от множеството примери от административната и съдебната практика.

КПУКИ внесе Годишния доклад за дейността си през 2013 г. в Народното събрание

На 21.03.2014 г. на основание чл. 22а, ал. 7 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Комисията внесе Годишния доклад за дейността си през 2013 г. в Народното събрание. През отчетния период пред Комисията са образувани общо 418 административни производства, от които 355 за установяване на конфликт на интереси и 63 относно питания по приложението на закона. 2013 г. е първата година, в която броят на решените с краен акт на колективния орган производства надвишава броя на образуваните. В доклада се отбелязва, че с решение на Комисията са приключени 380 производства, от които 167 с решение по същество за установяване или неустановяване на конфликт на интереси и 213 с решение за прекратяване. 36 са решенията, с които е установен конфликт на интереси. В доклада Комисията отчита, че общият брой на решенията през 2013 г. е със 117 повече от приетите през 2012 г. и че броят издадени наказателни постановления по влезлите в сила решения с установен конфликт на интереси и за неподадени в срок декларации по Глава Трета от ЗПУКИ е 1.6 пъти по-висок. Друг акцент от доклада е осъществената от Комисията дейност по предотвратяване на конфликт на интереси, по отношение на която се сочи, че в много отношения е по-важна от установяването и санкционирането на това явление. В заключение в доклада е отразено активното участие на Комисията в законодателната процедура за изменение на закона и се прави извод, че Комисията е работещ антикорупционен орган.

 Доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за периода 01 януари 2013 г. - 31 декември 2013 г.

Първо обучение на ръководители във ведомствената система на Министерство на околната среда и водите по въпросите на конфликта на интереси

На 05.03.2014 г. в гр. София се проведе обучение на директори на функционални дирекции, регионалните инспекции по околната среда и водите, басейнови дирекции и национални паркове, както и на инспектори в Инспектората на Министерство на околната среда и водите, проведено с участието на Николай Николов - временен председател на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Катя Станева – член на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Обучението бе открито от г-н Чавдар Георгиев – заместник-министър на околната среда и водите. В лекцията си г-н Николов акцентира върху задължителния характер на разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за всички ръководители и експерти в органите на изпълнителната власт, обясни и илюстрира с примери от съдебната практика съставите на ЗПУКИ, нарушавани най-често от държавните служители и подчерта задълженията на органите по назначаването и инспекторатите на министерства да сезират Комисията със сигнал в случаите, в които разполагат с данни за конфликт на интереси. В презентацията си относно режима по Глава Трета от ЗПУКИ г-жа Станева акцентира върху реда и процедурата на подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, санкциите при неподаване или неспазване срока. В презентацията се обърна внимание върху задължението за водене на регистрите на декларациите и спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни при обявяването на същите на интернет страницата на съответния орган.

Оживена дискусия по темата конфликт на интереси на заседание на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Област Благоевград

На заседание на Областен обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията – Област Благоевград, проведено на 26.02.2014 г. с участието на Николай Николов – временен председател на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Катя Станева – член на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси бяха разисквани легалното определение за конфликт на интереси, материално-правните състави на Глава Втора и Глава Пета от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, режимът на декларациите по Глава Трета от ЗПУКИ и др. Заседанието бе открито и ръководено от г-н Муса Палев – областен управител на област Благоевград. В изложението си г-н Николов подчерта, че по брой образувани производства по области през 2013 г. Благоевград се нарежда на второ място след София-град с 25 производства, което означава активно гражданско общество. При разясняване на отделните състави на ЗПУКИ, формиращи специални забрани, Николов сподели впечатленията си, че Областните обществени съвети за превенция и противодействие на корупцията предоставят отлична възможност за обучение на задължените по закона лица и че голяма част от случаите с установен конфликт на интереси касаят задължени лица в сферата на местното самоуправление. В лекцията си г-жа Станева обясни законовите изисквания относно реда и съдържанието на декларациите по чл. 12, т. 1 – т. 4 от ЗПУКИ и подчерта важното им превантивно значение.

Важно

Всички органи на законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, които са получили/получават сигнали, касаещи конфликт на интереси, са длъжни незабавно да препращат сигналите на посочения адрес на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Адрес нa Комисията:

 гр. София район "Триадица"

бул. "Витоша" № 18
Тел: 02/8119011
Тел: 02/8119033
Факс: 02/8119030