HOBO:

Семинар

На 24.04.2014 г. в Рибарица г-н Николай Николов – временен председател и г-жа Катя Станева – член на КПУКИ ще вземат участие в годишния семинар, организиран от Главния инспекторат към Министерски съвет за Инспекторатите на министерства и други органи, създадени със закон. Предмет на разискване ще бъдат правната рамка на конфликта на интереси на база формираната административна и съдебна практика след създаването на КПУКИ, правния режим на декларациите по Глава Трета от ЗПУКИ, взаимодействието между КПУКИ и Инспекторатите в хода на производството за установяване и за превенция на конфликта на интереси в публичния сектор.

Предстоящо

На 23.04.2014 г. в гр. Разград по инициатива на КПУКИ съвместно с областния управител на област Разград ще се проведе семинар относно забраните и законовите изисквания по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Предвижда се в обучението да участват ръководители и експерти на държавни териториални структури, председатели на постоянни комисии към общински съвети и секретари и други служители на общини.

Обучение на ръководители на държавни структури и представители на органи на местното самоуправление от област Плевен

На 24.03.2014 г. по инициатива на КПУКИ в областната управа на гр. Плевен се състоя обучение на ръководители и представители на териториални държавни органи и на органи на местното самоуправление от областта по въпросите на конфликта на интереси. Обучението бе ръководено от областния управител на област Плевен г-н Илиян Йончев и включи разясняване задълженията на лицата, заемащи публична длъжност по Глава Втора и Глава Трета от закона, режима на подаване на декларациите по Глава Трета и процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси. Във встъплението си г-н Николай Николов – временен председател на КПУКИ – информира , че от създаването си през 2011 г. до момента със свои решения Комисията се е произнесла по производства за конфликт на интереси по отношение на над 1200 лица, заемащи публична длъжност и че през 2013 г. в Комисията са образувани 8 производства за лица, заемащи публична длъжност от областта. Николов заяви, че работата в сферата на превенцията на конфликта на интереси е толкова важна, колкото и констатирането и санкционирането на злоупотребите с власт. Представянето на забраните по закона бе улеснено от множеството примери от административната и съдебната практика.

КПУКИ внесе Годишния доклад за дейността си през 2013 г. в Народното събрание

На 21.03.2014 г. на основание чл. 22а, ал. 7 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Комисията внесе Годишния доклад за дейността си през 2013 г. в Народното събрание. През отчетния период пред Комисията са образувани общо 418 административни производства, от които 355 за установяване на конфликт на интереси и 63 относно питания по приложението на закона. 2013 г. е първата година, в която броят на решените с краен акт на колективния орган производства надвишава броя на образуваните. В доклада се отбелязва, че с решение на Комисията са приключени 380 производства, от които 167 с решение по същество за установяване или неустановяване на конфликт на интереси и 213 с решение за прекратяване. 36 са решенията, с които е установен конфликт на интереси. В доклада Комисията отчита, че общият брой на решенията през 2013 г. е със 117 повече от приетите през 2012 г. и че броят издадени наказателни постановления по влезлите в сила решения с установен конфликт на интереси и за неподадени в срок декларации по Глава Трета от ЗПУКИ е 1.6 пъти по-висок. Друг акцент от доклада е осъществената от Комисията дейност по предотвратяване на конфликт на интереси, по отношение на която се сочи, че в много отношения е по-важна от установяването и санкционирането на това явление. В заключение в доклада е отразено активното участие на Комисията в законодателната процедура за изменение на закона и се прави извод, че Комисията е работещ антикорупционен орган.

 Доклад за дейността на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за периода 01 януари 2013 г. - 31 декември 2013 г.

Първо обучение на ръководители във ведомствената система на Министерство на околната среда и водите по въпросите на конфликта на интереси

На 05.03.2014 г. в гр. София се проведе обучение на директори на функционални дирекции, регионалните инспекции по околната среда и водите, басейнови дирекции и национални паркове, както и на инспектори в Инспектората на Министерство на околната среда и водите, проведено с участието на Николай Николов - временен председател на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Катя Станева – член на Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Обучението бе открито от г-н Чавдар Георгиев – заместник-министър на околната среда и водите. В лекцията си г-н Николов акцентира върху задължителния характер на разпоредбите на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за всички ръководители и експерти в органите на изпълнителната власт, обясни и илюстрира с примери от съдебната практика съставите на ЗПУКИ, нарушавани най-често от държавните служители и подчерта задълженията на органите по назначаването и инспекторатите на министерства да сезират Комисията със сигнал в случаите, в които разполагат с данни за конфликт на интереси. В презентацията си относно режима по Глава Трета от ЗПУКИ г-жа Станева акцентира върху реда и процедурата на подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, санкциите при неподаване или неспазване срока. В презентацията се обърна внимание върху задължението за водене на регистрите на декларациите и спазване разпоредбите на Закона за защита на личните данни при обявяването на същите на интернет страницата на съответния орган.

Важно

Всички органи на законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, които са получили/получават сигнали, касаещи конфликт на интереси, са длъжни незабавно да препращат сигналите на посочения адрес на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Адрес нa Комисията:

 гр. София район "Триадица"

бул. "Витоша" № 18
Тел: 02/8119011
Тел: 02/8119033
Факс: 02/8119030