HOBO:

Предстоящо: трета среща-семинар по прилагането на ЗПУКИ в съдебната система

На 10.11.2014 г. от 14:00 ч. в гр. Велико Търново ще се проведе трета среща-семинар по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в съдебната система. Срещата е организирана от Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет. На семинара ще бъдат представени доклади по приложението на ЗПУКИ от членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и ще вземат участие административни ръководители на органи на съдебната власт от Апелативни райони Велико Търново и Варна.

Втора среща-семинар по прилагането на ЗПУКИ в съдебната система

На 13.10.2014 г. в Съдебна палата на гр. Пловдив се проведе втора среща-семинар по прилагането на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в съдебната система за административни ръководители на съдилища и прокуратури от Апелативни райони Пловдив и Бургас. Семинарът бе организиран от Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет. В семинара взеха участие г-жа Катя Станева, г-н Николай Николов и г-н Паскал Бояджийски – членове на КПУКИ, членове на Комисията по предотвратяване и установяване на конфликт на интереси към ВСС и главния инспектор и инспектори в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Във встъплението си г-жа Незабравка Стоева, председател на Комисията за конфликт на интереси към ВСС, подчерта необходимостта от провеждане на такъв тип срещи като гаранция за спазване на правилата за недопускане на конфликт на интереси в съдебната система. Г-н Паскал Бояджийски направи сравнителен анализ на института на самоотвода според общите процесуални закони и ЗПУКИ като форма за превенция на конфликта на интереси и разгледа легалната дефиниция за конфликт на интереси. Г-н Николай Николов се спря на общия режим на Глава Трета от ЗПУКИ, изтъкна спецификите на подаването на декларации по ЗПУКИ от магистрати и служители в съдебната система и обясни липсата до момента на установен конфликт на интереси за съдия или прокурор с познаването и спазването на правилата за самоотвод.

Обучителен семинар - област Ямбол

На 24 септември 2014 г. от 10:00 ч. в зала „Проф. Иван Попов“ в сградата на Научно-технически съюзи (ТО на НТС), гр. Ямбол Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси съвместно с областния управител на област Ямбол проведе дванадесети регионален обучителен семинар на тема „Конфликтът на интереси – същност и правна характеристика. Установяване, процедурни правила“. Семинарът бе открит от г-н Николай Пенев – областен управител.

Г-н Николай Николов, временен председател на КПУКИ, представи легалната дефиниция на конфликта на интереси и забраните по Глава Втора и Глава Пета от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и обобщи специфичните случаи на конфликт на интереси в държавната администрация. Особен интерес предизвика редът за подаване на декларации по Глава Трета от ЗПУКИ.

Г-н Димитър Мочев, старши юрисконсулт в КПУКИ, обясни процедурните правила за образуване и провеждане на производството за установяване и санкциониране на конфликт на интереси. В обучението взеха участие ръководители и експерти в органи на изпълнителната власт за област Ямбол, както и общински съветници и служители в общините Ямбол, Тунджа и Стралджа.

Обучителен семинар за кметове на общини, експерти в общински администрации и общински съветници от Софийска област

На 17 септември 2014 г. в Боровец членовете на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси представиха доклади в обучителен семинар за конфликта на интереси за кметове на общини, експерти в общински администрации и общински съветници от Софийска област, организиран от Асоциацията на българските градове и региони. Семинарът бе четвърти по темата конфликт на интереси, организиран от асоциацията в сътрудничество с КПУКИ. Г-н Николай Николов, временен председател на КПУКИ, обобщи типичните случаи на конфликт на интереси в сферата на местното самоуправление и представи задълженията на лицата, заемащи публична длъжност, по Глава Втора и Глава Пета от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. Г-жа Катя Станева, член на КПУКИ, се спря на основните моменти по Глава Трета от закона във връзка с режима за подаване на декларации, последствия от неподаването им в срок и санкции, производство по обжалване на наказателните постановления. Г-н Паскал Бояджийски, член на КПУКИ, анализира процедурните правила за установяване на конфликт на интереси и за налагане на санкции за нарушение на закона.

Първи семинар за административни ръководители на съдилища по режима на ЗПУКИ

Първа среща-семинар за административни ръководители на съдилища по режима на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси се проведе на 30.06.2014 г. в Националния институт на правосъдието в гр. София. Семинарът бе открит от г-жа Незабравка Стоева, председател на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и взаимодействие с Инспектората към Висшия съдебен съвет. В семинара взеха участие Соня Найденова – Представляващ Висшия съдебен съвет, членове на ВСС и над 40 административни ръководители на съдилища от Апелативен район – София. В лекцията си г-н Паскал Бояджийски, член на КПУКИ, изтъкна разликите между самоотвода по ЗПУКИ и по общите процесуални закони, законовото определение за конфликт на интереси и типични случаи на сигнали за конфликт на интереси в съдебната власт. Г-н Николай Николов, временен председател на КПУКИ, уточни, че кръгът задължени лица в съдебната система освен магистрати включва и служители на експертни длъжности, заяви, че до момента няма влязъл в сила акт за конфликт на интереси по отношение на магистрат и обясни най-често допусканите случаи и нарушения относно подаване на декларации по реда на ЗПУКИ от задължени лица в съдебната власт, както и начина за недопускането им.

Последни документи

Важно

Всички органи на законодателната, изпълнителната, съдебната и местната власт, които са получили/получават сигнали, касаещи конфликт на интереси, са длъжни незабавно да препращат сигналите на посочения адрес на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

 

Адрес нa Комисията:

 гр. София район "Триадица"

бул. "Витоша" № 18
Тел: 02/8119011
Тел: 02/8119033
Факс: 02/8119030