Семинар за Областна администрация на област Варна

25.10.2017 г.

На 20.10.2017 г. /петък/ от 13:30 часа в сградата на Областна администрация – Варна се проведе обучителен семинар по приложението на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, организиран от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и областния управител на област Варна.

В семинара взеха участие ръководители и експерти в администрацията на Област Варна, представители на институциите, включени в Областния обществен съвет за превенция и противодействие на корупцията, магистрати, ръководители и експерти в териториални държавни органи, както и представители на администрацията на общините Варна, Долни Чифлик, Провадия, районите Аспарухово, Владислав Варненчик, както и на РДГ-Варна, РУО-Варна и ОДЗ-Варна, които съгласно доклада за състоянието на администрацията през 2016 г., приет от Министерския съвет през месец юни 2017 г., са заявили недостатъчност на обученията в областта на конфликта на интереси.

Семинарът бе открит от областния управител на област Варна г-н Стоян Пасев.

Участниците в семинара бяха запознати с понятието и общата характеристика на конфликта на интереси, лагалното определение, субективния обхват и материалноправните разпоредби на глава втора и глава пета от ЗПУКИ. Представена беше процедурата за установяване и санкциониране на конфликт на интереси, основанията за образуване на производство пред КПУКИ и формите за защита на лицето, срещу което е образувано производство.

Обсъдени бяха редът и сроковете за подаване на декларациите по чл. 12 от ЗПУКИ, спецификите в правомощията на органите по избор/назначение и съответните комисии по чл. 25 от ЗПУКИ относно подаване на декларациите, съхранението им, обявяването им на съответните интернет страници и осъществяването на контрол по отношение спазване на законовите задължения за това.